תקנון שימוש באתר ומדיניות הפרטיות

*טקסט הכתוב בלשון נקבה או זכר פונה לכל המגדרים.

*הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הגדרות

  1. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או פריטים המוצעים באתר.
  2. לצורך תקנון זה, "המשתמש" או "המבקר" או "הלקוח", משמעו - כל אדם, לרבות חברה, הרשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן.
  3. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון שימוש זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.
   השימוש באתר
  4. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולהתעדכן בכל שינוי (ככל שיהיה) עובר לכל כניסה או שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר בעצם פעילותו באתר כי הנו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי השימוש כמפורט מטה, הנך מתבקש להימנע מלהיכנס לאתר ו/או לבצע בו כל פעילות ו/או לעשות בו כל שימוש.
  5. זד ספורט שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת, בלא התראה או הודעה. כל שינוי שכזה יופיע באתר.
  6. משתמשים שגילם נמוך מ 18 שנים נדרשים להודיע להוריהם אודות תוכן תנאי השימוש ולקבל את הסכמתם לכניסה ו/או לשימוש באתר. הסכמה ו/או הרשאה ו/או אי-מניעה ו/או מתן אפשרות לקטינים להיכנס ו/או לעשות שימוש באתר מעידה על הסכמתם ואישורם של ההורים לתנאים אלו, הן בעצמם והן ביחס לקטינים. ההורים אחראים להודיע לקטינים המעוניינים להיכנס לאתר ו/או לעשות שימוש באתר אודות תנאי השימוש, כמו גם לפקח על פעולות הקטינים באתר בהתאם לתנאי השימוש. כל כניסה ו/או שימוש ו/או פעילות של קטין באתר מעידה על הסכמה של הורי הקטין לאמור בתנאי השימוש.
  7. הינך רשאי לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ושאינן מסחריות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו/או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי ולא מסחרי.
  8. אין לעשות על שימוש, בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של זד ספורט (להלן: "התוכן"), ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל. עוד מובהר, כי בשימוש בתוכן למטרות אישיות ולא מסחריות, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בכתב זה, הינך נדרש ומחויב להותיר את התוכן בצורתו המקורית והשלמה כפי שמופיע באתר, וחל איסור על עריכת כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או פיתוח בתוכן ו/או בקשר אליו. 
   רכישה באתר 
  9. רשאים לרכוש מוצרים תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים להלן.
  10. בלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה זד ספורט, מתוקף מעמדה כבעלת האתר וכמנהלו, רשאית למנוע ממבקר שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר ו/או זד ספורט לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   2. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;
   3. אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בזד ספורט או בצדדים שלישיים כלשהם;
   4. אם מבקר הפר את תנאי שימוש אלו או כל הסכם אחר עם זד ספורט או מי מטעמה ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מזד ספורט , בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת;
   5. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  11. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר זד ספורט, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט - בהתאם לבקשת הגולש - מספר התשלומים האפשרי, וסך כל התשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי המבקר. 
  12. תשומת ליבכם כי אין הלקוח זכאי להטבות הניתנות למועדון החברים לרבות צבירת נקודות, מימוש נקודות, הטבות יום הולדת וכד' אף אם הוא חבר מועדון, בעת רכישה באתר אלא אם צוין אחרת.
   זמני אספקה
  13. (1) ניתן לאסוף מסניפי הרשת ללא עלות או (2) לקבל את המוצרים באמצעות שליח עד הבית ובעלות של 30 ₪ כולל מע"מ (בקנייה של מוצרים מעל 199 ₪, המשלוח הינו ללא תשלום), או (3) באמצעות מערכת לוקרים אלקטרונית / נקודות חלוקה [ E-POST ] בסכום של 15 ₪ כולל מע״מ (ברכישה של מוצרים מעל 99 ₪, אין תשלום נוסף).
  14. זמני הספקת המוצרים באתר – הינם בין 3-10 ימי עסקים. עם הגעת המוצר יצרו קשר (נציגי הרשת בסניף שקרוב לבית הלקוח) עם הלקוח לצורך תיאום הספקתו. משלוחים בהפצה לאזורים מרוחקים (מעבר לקו הירוק למשל) יתבצעו עד 12 ימי עסקים.יום הרכישה לא נכלל במניין ימי ההספקה.
  15. במקרה של איחור או עיכוב הידועים מראש, נעשה את מירב המאמצים בכדי ליידע את המשתמש בדבר האיחור. זד ספורט איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
  16. עקב עומס בתקופת חגיישראל / חגי האינטרנט (בלאק פריידי ושופינג אייאל) / תקופת הקורונה  ייתכנו עיכובים בזמני ההספקה
  17. במקרה שהחבילה לא נאספה במועד והחבילה הוחזרה למחסן הלוגיסטי, יבוצע חיוב בגין החזרת המשלוח על ידי חברת השילוח ( 15 ש"ח בוקסאיט / 20 ש״ח בדרך של משלוח עד הבית ) לחילופין החזר כספי יתקבל בקיזוז עלות החזרת המשלוח לספק (15 ש"ח לבוקסאיט / 20 ש״ח בדרך של משלוח עד הבית ) 
   ביטול עסקה
  18. כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
   1. הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
   2. במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר (באותם תנאי עסקה), בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית זד ספורט לגבות פחת זה מהלקוח. לא יינתן זיכוי עבור דמי המשלוח. 
   3. זד ספורט שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את הפעילות באתר, לרבות אך לא רק, ביטול רכישת מוצרים, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית;
 • אם אירעה תקלה טכנית באתר אשר מונעת את פעילותו התקינה;
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת זד ספורט את פעילותו התקינה של האתר;
 • במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים באתר, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר;
 • בכל מקרה, שלדעת זד ספורט נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה;
 • אם לאחר רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית זד ספורט לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו. לחילופין, רשאית זד ספורט להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.
 1. במקרה של ביטול חצי עסקה של עסקה משולבת (כדוגמא: פריט שני ב-20 שח על הזול מבינהם) יש צורך בביטול כל העסקה בהתאם לחוקי הגנת הצרכן, והתקנון  בתג המבצע.
 2. במקרה של קופון - לא ניתל לקבל החזר על סכום ההנחה שהקופון הקנה, ההחזר הוא בהתאם למדיניות הביטולים וחוק הגנת הצרכן מהסכום ששולם בפועל בגין הפריטים שנרכשו. 

החזרת מוצרים

   1. מדיניות החזרת המוצרים של הרשת תהא בהתאם לחוק ותקנות הגנת הצרכן.
   2. ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית. הלקוח יציג חשבונית מקורית המעידה כי לא חלפו 14 יום מיום קבלת המוצר. ההחזר יינתן תוך 7 ימי עסקים מקבלת המוצר במחסן הלוגיסטי.
   3. תשומת ליבכם כי מוצרים שנרכשו והיו במסגרת מבצע סוף עונה ניתן להחזיר ולקבל זיכוי כספי עד 48 שעות מעת הקניה וזאת כל עוד לא נעשה שימוש במוצרים, בהצגת חשבונית קניה ועד 14 יום, מיום קבלת המוצר. בחלוף 14 יום מיום קבלת המוצר לא ניתן יהא להחזיר ולקבל זיכוי כספי.
   4. תשומת ליבכם כי עפ"י דין לא ניתן לקבל החזר כספי ו/או להחליף בגדי הלבשה תחתונה.
   5. מובהר כי החלפות ניתן יהיה לעשות בסניפי הרשת בלבד ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר, לא נגרם נזק למוצר והוא מוחזר באריזתו המקורית – ( סניף- חיפה) למען הסר ספק לא יהא ניתן לקבל החזר כספי בסניפים.
    א. באפשרות הלקוח גם לבצע החלפה באמצעות שליח עד הבית בעלות של 20 ש"ח כולל מע"מ - על הלקוח להודיע על כוונתו להחליף מוצר בדף "צור קשר" באתר דאז ייצרו קשר עם הלקוח שרות הלקוחות של הרשת לביצוע הרכישה של המוצרים החדשים והוצאת משלוח להספקת ההזמנה החדשה ואיסוף הפריטים שמעוניין להחזיר. 
   6. באפשרות הלקוח להחזיר מוצרים גם באמצעות שליח עד הבית בעלות של 20 ש"ח כולל מע"מ - על הלקוח להודיע על כוונתו להחזיר מוצר בדף "צור קשר" באתר דאז תישלח ללקוח הודעה במייל לקבלת הפרטים לביצוע האיסוף באמצעות השליח. עלות המשלוח יקוזז מסכום המוצרים שהוחזרו ללא קיזוז של 5% מסכום העסקה.
   7. באפשרות הלקוח להחזיר מוצרים גם באמצעות דואר ישראל - אופציה זאת כעת ללא הקיזוז של 5% מסכום העסקה.
   8. במקרה של החלפת פריטים שנרכשו באמצעות קופון, סכום הפריטים שמוחזר בהחלפה הוא הסכום ששולם בפועל בגין הפריטים (לאחר הנחת הקופון), במידה ומדובר בקופון בלעדי לאתר או שהוא אינו תקף כבר, אז רק במקרה של החלפת פריטים כנגד פריטים של אותו דגם (צבע/מידה) הסכום יהיה אחד כנגד השני כמובן, אך במקרה של החלפה לדגמים אחרים זה בהתאם למחירים שבפועל. 
   9. מימוש שובר גיפט קארד XTRA: 

    תוקף כרטיסי XTRA - עד 5 שנים ולפי -תקנון XTRA , הכרטיס שווה ערך לכסף, 1 ש"ח בגיפט קארד = 1 ש"ח.

    ניתן לממש את השוברים בסניפי הרשת ובאתר – על מנת לממש באתר יש ליצור איתנו קשר (עם שירות הלקוחות) לצורך מימוש ידני של השובר.

    ביטול מימוש שובר - במידה ונרכש שובר של xtra אך טרם מומש באתר/סניפי הרשת והינך מעוניינת לבטל, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של xtra בטלפון: 09-7909501.

    לאחר מימוש הגיפט-קארד- באתר או בסניפי הרשת, אין אפשרות לבצע החזר/ביטול/זיכוי, אלא החלפה בלבד בהתאם לדרכים של האתר.

     

  1. *לא ניתן להפקיד החזר בגין פריט / חבילה שלא שבה אלינו.

   תוכן האתר
  2.  המוצרים המוצגים באתר עומדים ו/או יועמדו למכירה בחנויות זד ספורט, כל עוד הם זמינים במלאי ובהתאם לשיקול דעתה המלא של זד ספורט.
  3. המידע המופיע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד. זד ספורט שומרת על מלוא זכויותיה לשנות את המידע המופיע באתר בהתאם לצרכיה ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט. זד ספורט אינה מתחייבת שהמידע המופיע באתר הינו ו/או יהיה מעודכן בכל רגע נתון, ואינה מתחייבת לעדכן את המידע המופיע באתר. בין השאר, זד ספורט אינה מתחייבת שכל מוצר המופיע באתר קיים ו/או יהיה קיים במלאי החברה ו/או בחנויות. מעבר לכך, זד ספורט שומרת על מלוא זכויותיה לשנות מחירי מוצרים המופיעים באתר בלא כל הודעה מוקדמת ובלא לעדכן את האתר.
  4. זד ספורט לא תישא בכל אחריות, לנזק, עלות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים או עקיפים, שיגרמו לאדם או לכל גוף אחר ושעשויים לנבוע מטעות ו/או תקלה ו/או אי דיוק ו/או השמטה  בקשר עם המידע המוצג באתר ו/או בחלק ממנו (להלן: "טעות.("
  5. המחירים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. בעת ביצוע ההזמנה יתבקש המשתמש למסור פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שיתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.
  6. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, זד ספורט לא תהיה אחראית במקרה של טעות באתר בקשר למחיר ו/או שלמות ו/או מאפיינים ו/או זמינות של מוצר ו/או אי התאמה למוצרים המוצגים למכירה בחנויות זד ספורט. בכל אופן ובמקרה כזה, המחיר ו/או השלמות ו/או התכונות ו/או הזמינות יהיו כמוצג ו/או כמפורסם בחנויות זד ספורט.
  7. מובהר כי התמונות ו/או האיורים באתר הינם למטרות המחשה בלבד. יתכנו שינויים בין מראהו של המוצר בפועל לבין מראהו של המוצר בתמונה או באיור כפי שמופיע באתר. הנך מוזמן להתרשם מהמוצר עצמו בחנויות זד ספורט. בכל מקרה זד ספורט לא תהא אחראית לכל הבדל מסוג זה.
   קניין רוחני
  8. כל הזכויות בקניין רוחני ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים, know-how,  סודות מסחריים (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של זד ספורט, או של צד שלישי אשר הסמיך את זד ספורט לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי.
  9. בכל הנוגע לאמור בסעיף 24 לעיל, חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני, בלא אישור מראש ובכתב מזד ספורט.
  10. אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של זד ספורט בלא אישור מראש ובכתב של זד ספורט.
  11. האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות ולוגו (להלן: "הסימנים"). סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או רישיון ו/או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.
   שחרור מאחריות
  12. האתר, תוכנו וכל שירות אחר שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשותכם כמות שהם וכמות שיהיו זמינים. השימוש באתר יעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.
  13. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, זד ספורט לא תישא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק:
   1. כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן שבאתר;
   2. כל מצגים לעניין בעלות ו/או זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין סחירות ו/או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו/או השימוש.
   3. האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו לך ו/או לכל אדם ו/או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה של:
 • כל טעות, השמטה ו/או פגם בתוכן; ו/או
 • כל מחדל מלפעול, טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו/או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כישלון תקשורת, גניבה ו/או השמדה ו/או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית אל ו/או שינוי לא מורשה של ו/או שימוש, ברשומה, לרבות, אך לא  רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, לשון הרע ו/או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו/או הסכם. 
  1. זד ספורט אינה מתחייבת או אחראית: (א) שכל חלק של האתר יהיה נקי מזיהום על ידי וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, רוגלה או כל דבר אחר העלול לגרום לזיהום או פגיעה; או (ב) שהכניסה לאתר תהיה ללא הפרעות או ללא תקלות או טעויות.
  2. בעוד שזד ספורט עושה מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מדויק ומעודכן באתר, זד ספורט לא תהא אחראית ואינה מציגה כל מצג באשר לדיוק המידע. זד ספורט לא תהיה אחראית ו/או חייבת בגין טעות דפוס או אחרת כמו גם השמטה מהתוכן.
  3. זד ספורט שומרת על זכותה הבלעדית להפסיק את שימושך באתר, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה, ואף ללא סיבה.
   פרטיות
  4. יתכן ובמהלך ביקורך באתר, תתבקש למסור מידע אשר יזהה אותך באופן אישי, ובכלל זה שמך, מידע ליצירת קשר וכן מידע הנוגע לשימוש שלך במוצרינו (להלן: "מידע אישי"). אם אתה מסכים לכך עתה, אולם בשלב מאוחר יותר תשנה את דעתך, תוכל בכל שלב להודיע לנו על ביטול הסכמתך באמצעות טופס "צור קשר" או בשליחת מייל לכתובת: info@zsport.co.il. בתקנון זה, הביטוי "מידע אישי" כולל כל מידע אישי הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך. לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, מוצרים שהזמנת באתרנו, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, וכיו"ב.
  5. במידע האישי אותו תמסור לזד ספורט יעשה שימוש על מנת לספק ולשלוח לך מידע שהתבקש על ידך ועל מנת ליצור עמך קשר לצורך קבלת משוב או סקרים. כל זאת, היה ותחליט להתיר לזד ספורט ליצור עמך קשר בעניינים אלו בעת מסירת המידע האישי. במידה והסכמת לכך, זד ספורט עשויה לעשות שימוש במידע האישי שלך על מנת להודיע לך אודות נושאים הנוגעים למוצריה של זד ספורט.
  6. במוסרך מידע אישי, זד ספורט תהא רשאית לשלוח אליך, מפעם לפעם, מידע וחומר אחר הנוגעים למוצרים דומים לאלו שביררת לגביהם. פניות שכאלו יעשו באמצעות הודעות אי- מייל לכתובות שסופקו על ידך.
  7. זד ספורט מתייחסת לשמירה על המידע האישי שלך ברצינות. ככלל, זד ספורט לא תשחרר, תשכיר או תמכור את המידע האישי שלך לכל צד שלישי בלא הסכמתך.
  8. זד ספורט תוכל לגלות את המידע האישי שלך רק אם : (א) היא נדרשת לעשות כן על פי חוק ו/או תקנה ו/או כל החלטה שיפוטית או מעין שיפוטית ; (ב) על מנת להגן על זכויותיה או רכושה או אלו של לקוחותיה; (ג) על מנת לפעול מידית להגנת הביטחון האישי של לקוחותיה או הציבור; (ד) בעקבות ו/או בקשר עם מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים מהותית של זד ספורט.
  9. מעבר לאיסוף מידע אישי, זד ספורט עשויה לאסוף מידע נוסף, שאינו מזהה אותך באופן אישי, בקשר לשימושך באתר. מידע שכזה עשוי לשמש להערכת יעילות פעילויות שיווק ועל מנת לשפר את השירותים המוצעים לך באתר על ידנו. כמרבית אתרי האינטרנט, שרתינו עושים שימוש בתוכנות המנתחות טרנדים, מעקב אחר תנועות משתמשים במצרף, איתור בעיות ועל מנת לאסוף מידע דמוגרפי לשימוש הכולל
  10. משתמש אשר מאשר לקבל מידע שיווקי בעת הרישום לאתר / ביצוע ההזמנה, אנו שולחים דוא״ל (שיווק ישיר) עקב הסכמתך לקבל דיוורים שיווקים מאיתנו. להסרה מיידית מרשימת התפוצה לקבלת דיוורים ניתן ללחוץ על כפתור ״הסר״ בסיומת המייל השיווקי או לחליפין ליצור עמנו קשר במייל info@zsport.co.il או באמצעות דף יצירת הקשר.
  11. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות: הינך, או מי מטעמך מיופה כוחך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. יש לשלוח בקשה אל החברה באמצעות דף יצירת הקשר באתר / לכתובת המייל: info@zsport.co.il. 
  1. זד ספורט עושה שימוש ב session cookies  ו persistent cookies באתר.
  2. Cookie הוא כמות קטנה של מידע אשר נשלח אל הדפדפן שלך ממחשבי האתר ונשמר על הדיסק הקשיח של מחשבך. כאשר הינך מבקר באתר, אנו מקבלים באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים כגון כתובת ה IP  של המחשב שלך (או של השרת בו אתה משתמש לצורך גישה לאינטרנט), מערכת ההפעלה של המחשב שלך, סוג דפדפן הרשת בו אתה משתמש, אתר האינטרנט באמצעותו הגעת לאתר והעמודים בהם אתה מדפדף. מידע זה משמש לניתוח טרנדים כלליים על מנת לשפר מתן שירותים באתר, אולם אינו מקושר למידע אישי מזהה בכל אופן.
  3. זד ספורט תעשה שימוש במידע שמקורו ב- cookies   על מנת להעביר לך מידע רלבנטי ועל מנת לאסוף מידע דרוש לצורך הענקת שירותים. במהלך ביקורך באתר, ועל מנת שתוכל להשתמש בשירות, על מחשבך לאפשר השימוש ב- session cookies   אשר נשמרים במחשבך באופן זמני עד לסגירת הדפדפן.
  4. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ״ cookies״ , ניתן לחסום אותם כל הזמן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. חלק מקובצי ה״ cookies" עשויים להתבטל כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. ניתן למחוק את קובצי הקוקיס כל הזמן, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
  5. בהסכמתך לתנאי השימוש / מדיניות פרטיות זו, אתה מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן. במידה שאינך מסכים, אנא עדכן את הגדרות מכשירך או הדפדפן שלך לפי העדפותייך כאמור לעיל.
  6. השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות בצד שלישי – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, Google Ads  וגם שימוש בכלים של חברת Facebook.
  7. אבטחה
  8. זד ספורט מתייחסת לאבטחה ברצינות. אולם, לאור אופיו של האינטרנט כרשת תקשורת פתוחה, זד ספורט אינה יכולה להבטיח שהתקשורת בינך לבין זד ספורט תהיה נקייה מגישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים. השימוש באתר, הינו בכל זמן, על אחריותך הבלעדית.
  9. במהלך ביקורך באתר אתה עשוי לבחור לבקר באתרים נוספים אשר קישורים אליהם מופיעים באתר. לזד ספורט אין כל שליטה על האופן בו אתרים אחרים אלו, או השולטים בהם, עשויים להשתמש במידע האישי שלך. בהתאם, זד ספורט לא תהיה אחראית במידה וצדדים שלישיים יעשו שימוש במידע האישי שמסרת להם ועל האופן בו יעשה שימוש שכזה. כמו כן, זד ספורט לא תהא אחראית לתוכן שנמסר על ידי צדדים שלישיים אלו.
  10. זכור, מדיניות הפרטיות המפורטת לעיל מתייחסת אך ורק לאתר. כאשר אינך עוד באתר אתה עשוי להיתקל בכללים שונים הנוגעים לפרטיות ואבטחה, ועליך לבדוק כללים אלו בכל פעם שהנך מבקר באתר אינטרנט חדש.
   שיפוי
  11. הנך מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב מזד ספורט, לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את זד ספורט,  שותפיה, בעלי מניותיה, בעלי תפקיד, מנהליה, לקוחותיה, סוכניה, זכייניה, ספקיה, שותפיה העסקיים, עובדיה ונציגיה, בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו"ד ושכר מומחים אחרים, בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחויבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, והנובעים משימושך באתר, הפרת תנאי השימוש על ידך, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם האתר.
   סמכות שיפוטית
  12. תנאי השימוש לעיל, ביצועם, תוקפם ותוכנם כפופים באופן בלעדי לחוקיה של מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע באופן ישיר או עקיף לתנאי שימוש אלו, ביצועם, תוקפם ותוכנם, כמו גם סכסוך הנוגע לשימוש באתר, יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל –אביב יפו.
   *********************

ט.ל.ח